Được sự quan tâm của Đảng ủy và chính quyền địa phương